Turneringer og kamper for barn og ungdom


HVA ER BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT?
«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Norges Rugbyforbund har laget utfyllende informasjon til klubber og lag tilsluttet Norges Rugbyforbund.
Utfyllende regler om konkurranser av barn i regi av Norges Rugbyforbund finner du her. 
Konkurransereglement finner du her. 

1. TRYGGHET

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

NRFs presiseringer: All ekstra trening ut over de faste treningene må være frivillig ut fra barnas ønsker og behov. Det understrekes at det er barna selv som skal velge om de ønsker å trene mer – de skal ikke presses av foreldre og trenere. Dersom det gis tilbud om ekstratrening, må både foreldre og barn må få grundig informasjon om ekstratreningen og at denne er åpen for alle og frivillig ut fra barnas egne ønsker og behov.

2. VENNSKAP OG TRIVSEL

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.
NRFs presiseringer: Barneidretten i NRFs klubber skal organiseres på en måte som fremmer fellesskap og trivsel. Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i grupper og begrensning av antall barn pr gruppe, må inndeling og eventuelle begrensinger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder. I enkelte tilfeller bør barnas nivå vurderes mht. til sikkerhet. Alle barn må få tilbud om konkurransedeltakelse ut fra deres eget nivå.

Vi skal ikke ta fra barna opplevelsen av å konkurrere da dette er en del av idrettens egenart. Konkurranser skal gjennomføres på barnas premisser slik at vi legger til rette for gode opplevelser. Konkurranse skal først og fremst være moro for barna og resultater skal ikke være i fokus. Fokuser på fremganger og utvikling fremfor feil.

3. MESTRING

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.
NRFs presiseringer: Det er viktig at alle barn får utfordringer og opplever mestring. Treningen må tilrettelegges og differensieres med utgangspunkt i det enkelte barns motoriske, fysiske og mentale/ sosiale utviklingsnivå og erfaring. Det er viktig at barna inndeles i så små grupper som er hensiktsmessig slik at alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

4. PÅVIRKNING

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.
NRFs presiseringer: Kommunikasjon mellom utøver og trener skal være toveis. La utøverne være med på å påvirke innholdet på treningene, det vil gi mestrings- og ansvarsfølelse. Det å ta imot instruksjon er en viktig del av idrettsopplæringen. Dette bør introduseres gradvis, tilrettelegges ut fra barnas alder og bør i størst mulig grad foregå på individuell basis.

5. FRIHET TIL Å VELGE

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.
NRFs presiseringer: De fleste barn ønsker å delta i mange aktiviteter – også i andre idretter. Det er barna selv som skal avgjøre hvor mye tid de vil bruke på hver aktivitet. Trenere bør ikke stille krav om antall ukentlige treningstimer for å få delta i kamper, men det er treneren som bør avgjøre når utøveren er klar til å delta på kamp.

6. KONKURRANSER FOR ALLE

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.
NRFs presiseringer For barn er som regel konkurransedeltakelsen viktigere enn resultatet. Konkurranseresultatet bør først og fremst være en målestokk på forbedring/utvikling av egne ferdigheter. Barn har også rett til ikke å delta i konkurranser, men like fullt få være med å trene i klubben.

7. PÅ BARNAS PREMISSER

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.
NRFs presiseringer: Det er trenerens oppgave å tilrettelegge treningen slik at den er tilpasset utøverens alder, fysiske utvikling og modningsnivå (sosialt og mentalt). Alle har ikke nødvendigvis de samme fysiske forutsetningene, treneren må tilrettelegge slik at alle utøvere trener med tilrettelegging ut fra sine premisser. Det kan i praksis bety at barna trener med utøvere på sitt nivå, ikke nødvendigvis med de på samme alder.

8. ALLE SKAL FÅ VÆRE MED PÅ LEKEN

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familien økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idretts uten utstyrs- eller kostnadspress.

NRFs presiseringer: Klubben bør strekke seg lengst mulig for å finne gode løsninger slik at ingen barn utestenges fra aktivitet som følge av familiens økonomiske situasjon eller mulighet til å engasjere seg. Norges Rugbyforbund har en egen ordning: Alle med, som klubbene kan benytte seg av i forhold til å dekke utgifter som klubben har i forhold til dette.

Close Button