Rutiner for varsling


I Norges Rugbyforbund (NRF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NRFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

 

Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

NIF har utarbeidet nettsider med veileder for håndtering av slike saker og bistår som regel særforbund som mottar et slikt varsel. Disse sidene finner du her.

HVA KAN DU VARSLE OM?

Eksempler på hva det kan varsles om er:

 • Brudd på konkurransereglementet
 • Brudd på etiske retningslinjer
 • Seksuell trakkassering og overgrep
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Andre kritikkverdige forhold

HVA BØR ET VARSEL INNEHOLDE?

Et varsel bør inneholde informasjon om hva som har skjedd, og hvem som er berørt.
For at et varsel skal kunne følges opp, er det oftest nødvendig å kunne kontakte deg som varsler.
Dersom du vil varsle anonymt er dette mulig.

Husk at: Det viktigste er ikke hvordan du varslet men at du varsler.

HVORDAN OG TIL HVEM VARSLER JEG?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd.

Uønsket forhold eller klager i Norges Rugbyforbund bør sendes direkte til Mitt Varsel. 

Brudd på konkurranseregler behandles av disiplinærkomiteen i Norges Rugbyforbund: disiplin@rugby.no

HVORDAN HÅNDTERES VARSLER I NORGES RUGBYFORBUND?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym
 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler og den det varsles om, gis mulighet til å legge frem sitt syn på saken, og skal kunne la seg bistå av en tillitsperson.

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/ de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Loggen oppbevares på en trygg måte i Mitt Varsel.

Close Button