Organisasjon


Medlemmer i Norges Rugbyforbund:

I 2019 hadde vi 1311 medlemmer registrert

I 2018 hadde vi 1722 aktive medlemmer registrert

I 2017 hadde vi 1669 aktive medlemmer registrert

Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.191.374 medlemskap fordelt på 11.595 idrettslag. NIFs visjon er “idrettsglede for alle”.

NIF har som formål:

«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion.
NIF har 54 særforbund og 19 idrettskretser. Det er 366 idrettsråd. Se organisering

Norges Rugbyforbund

Forbundet ledes av forbundsstyret. Forbundsstyret velges på forbundstinget som arrangeres hvert år og er forbundets høyeste organ.

Den daglige driften gjøres av forbundets administrasjon ved generalsekretær og eventuelt andre. Forbundets oppgaver er blant annet:

 • Lede og utbre rugbyidretten i Norge samt representere internasjonalt
 • Organisere serie-/kamptilbud på nasjonalt nivå
 • Utvikle kurs- og utdanningstilbud og gjennomføre disse
 • Faglig rådgiving til klubber
 • I samarbeid med klubber/komiteer planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter
 • Drive landslagsarbeidet inkl. talentutvikling. (spiller, trener, dommer)
 • Være serviceorgan for forbundets medlemmer

Rugbyklubbene

Klubbene utgjør det lokale grunnplanet i idrettsorganisasjonen. Lag med én idrett kalles særidrettslag, mens lag med flere grupper av idretter kalles fleridrettslag.

Bedriftsidrettslag rekrutterer sine medlemmer fra arbeidsplasser og ulike faglige sammenslutninger.

Klubbene ledes av et styre som velges på årsmøtet. Vi har ca 30 aktiveklubber eller lag i forbundet.

Klubbens viktigste oppgave er å:

 • Utforme klubbens (og lagenes) mål
 • Administrere klubben
 • Skaffe økonomisk grunnlag for klubbdrift
 • Melde på lag i seriespill og arrangere kamper
 • Skaffe dommere, trenere, medhjelpere til kamper etc.
 • Ordne treningsbane og treningstider etc.

Det er viktig å huske på at dette er klubbens (og ikke klubbstyrets) oppgaver!
I alle klubber trengs det flittige sjeler utenfor styret.

Idrettskretser

Idrettskretsene er inndelt etter landets fylkesgrenser. Innenfor denne geografiske rammen er kretsene et fellesorgan for all idrett. Deres oppgave er å fremme samarbeid mellom særkretsene og de enkelte idrettslagene/klubbene, samt mellom idrettens organisasjonsledd og alle øvrige fylkeskommunale instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive med veiledning overfor idrettslag i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål

Særkretser

Særkretsenes oppgave er å administrere de ulike idrettene i fylkene. Blant deres viktigste oppgaver er å gjennomføre utdanningstiltak og å sørge for den praktiske gjennomføringen av kamper, stevner og liknende innen deres idrett.

En del særforbund arbeider for å slå sammen flere særkretser til større regioner. Målet med dette er først og fremst en mer kostnadseffektiv drift.

Norges Rugbyforbund har per idag to særkretser.

 • Oslo Rugbykrets
 • Hordaland Rugbykrets

Idrettsråd

Idrettsrådene består av alle klubbene/idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner med flere enn tre klubber/idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.
Viktige oppgaver er å formidle klubbene/idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og å fordele midlene fra den statlige tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger.

Organisering av idretten i Norge

Close Button