Om NRF


NORGES RUGBYFORBUND

Forbundet ledes av forbundsstyret. Forbundsstyret velges på forbundstinget og er forbundets høyeste organ.

Den daglige driften utføres av forbundets administrasjon ved generalsekretær.
Forbundets oppgaver er blant annet:

 

 • Lede og utbre rugbyidretten i Norge samt representere rugby  internasjonalt
 • Organisere serie-/kamptilbud pd nasjonalt nivå
 • Utvikle kurs- og utdanningstilbud og gjennomføre disse
 • Faglig rådgiving til klubber
 • I samarbeid med klubber/komiteer planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter
 • Drive landslagsarbeidet inkl. talentutvikling. (spiller, trener, dommer)
 • Være serviceorgan for forbundets medlemmer
AKTIVE MEDLEMMER

1669

REGISTRERTE  2017

1722

REGISTRERTE  2018

xxx

REGISTRERTE  2019

AKTIVE MEDLEMMER

1669

REGISTRERTE | 2017

1722

REGISTRERTE | 2018

xxx

REGISTRERTE | 2019

NORGES IDRETTSFORBUND

Norges idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.191.374 medlemskap fordelt på I I .595 idrettslag. NIFs vision er “idrettsglede for ale”.

NIF HAR SOM FORMAL

«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasionen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posision som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasionens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, loialitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og cerlighet.»

NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion.
NIF har 54 scerforbund og 1 9 idrettskretser. Det er 366 idrettsråd. Se organisering

RUGBYKLUBBENE

Klubbene utgiør det lokale grunnplanet i idrettsorganisasionen. Lag med én idrett kalles særidrettslag, mens lag med flere grupper av idretter kalles fleridrettslag.

Bedriftsidrettslag rekrutterer sine medlemmer fra arbeidsplasser og ulike faglige
sammenslutninger.

Klubbene ledes av et styre som velges på årsmøtet. Vi har ca 30 aktiveklubber eller lag i forbundet.

Klubbens viktigste oppgave er d:

 • Utforme klubbens (og lagenes) mål
 • Administrere klubben
 • Skaffe økonomisk grunnlag for klubbdrift
 • Melde på lag i seriespill og arrangere kamper
 • Skaffe dommere, trenere, medhielpere til kamper etc.
 • Ordne treningsbane og treningstider etc.

Det er Viktig huske på at dette er klubbens (og ikke klubbstyrets) oppgaver! I alle klubber
trengs det flittige sieler utenfor styret.

Finn Din Lokale Klubb

Uansett om det er spilling, dømming, trening eller
frivillig arbeid, finn din lokale klubb for bli involvert i rugby.

IDRETTSKRETSER

Idrettskretsene er inndelt etter landets fylkesgrenser. Innenfor denne geografiske rammen er kretsene et fellesorgan for all idrett. Deres oppgave er fremme samarbeid mellom scerkretsene og de enkelte idrettslagene/klubbene, samt mellom idrettens organisasionsledd og alle øvrige fylkeskommunale instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive med veiledning overfor idrettslag i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål.

SÆRKRETSER

Scerkretsenes oppgave er administrere de ulike idrettene i fylkene. Blant deres viktigste
oppgaver er giennomføre utdanningstiltak og sørge for den praktiske giennomføringen av kamper, stevner og liknende innen deres idrett.
En del særforbund arbeider for å slå sammen flere særkretser til større regioner. Målet meddette er først og fremst en mer kostnadseffektiv drift.

Norges Rugbyforbund har per idag to særkretser.

 • Oslo Rugbykrets
 • Hordaland Rugbykrets

IDRETTSRÅD

Idrettsrådene bester av alle klubbene/idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner med flere enn tre klubber/idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.
Viktige oppgaver er formidle klubbene/idrettslagenes anleggsbehov til kommunale
myndigheter og fordele midlene fra den statlige tilskuddsordningen til lokale lag og
foreninger.

ORGANISERING AV IDRETTEN I NORGE

Close Button