Svar på brev fra klubbene til NRF.

I dette svaret gjennomgår vi  punkt for punkt påstandene i brevet.

 

Svar fra NIF:
Her er NIF sitt svar på selve innkallelsen til ekstraordinært ting som vi har forholdt oss til:

Fra NIF:

Dersom medlemsklubber har krevd ekstraordinært ting, og dette er en sak som skal behandles av styret, så er medlemsklubbene part i den aktuelle saken. Styremedlemmer i forbundsstyret, som er styremedlemmer i medlemsklubber som krever ekstraordinært ting, vil være inhabile etter NIFs lov § 2-8 (1) d). For øvrig må inhabiliteten vurderes etter (2). Det er styret som vurderer dette, etter at de aktuelle styremedlemmene er gitt anledning til å uttale seg om egen habilitet.

 

Påstand fra klubbene:

Etter avholdt forbundsting i NRF, lørdag 10.06.2023, er det flere som sitter igjen med en oppfatning av at dette tinget ikke ble riktig gjennomført..

Det pekes på flere ting:

 1. Tekniske feil

Det var i hvert fall to deltakere som under valg ikke kom til ordet ved hjelp av GoPlenum, grunnet at deres signal ikke ble sendt videre. Her var det helt tydelig en teknisk feil, eller noe som ikke ble snappet opp. Deltaker

ga beskjed om dette, men det ble det raskt avfeid og ikke tatt hensyn til.

En slik handtering av tekniske problemer var meget uprofesjonell, og vi mener det forte til at tinget uspilte seg annerledes enn hvis det hadde blitt avholdt fysisk.

Svar fra dirigent: 1. Teknisk feil

Både under opplæring noen dager før tinget og ved starten av tinget ble det oppgitt at tekniske feil skulle meldes i chatten i Teams. Slike meldinger kom ikke, så vidt jeg vet, under valg.

Svar fra teknisk: Kjell-Rune Nordli, Teamleder Digitale Arbeidsformer, Drift og Sikkerhet

 

 1. Det som betegnes som tekniske feil under dette punktet er at det har vært noen delegater som har tegnet seg på feil punkt. Rettere sagt de har tegnet seg på sak 14 når det var sak 14.2 som var oppe til behandling. Det har så langt jeg kan se ikke vært noe teknisk problem med GoPlenum. Delegaten(e) har tegnet seg på feil sak.Denne prosedyren for å be om ordet har blitt nøye forklart i både live opplæring og i opplæringsvideo. Der rettes det også spesielt oppmerksomhet til dette med å tegne seg i underpunkter til en sak. Dette blir spesielt nevnt fra tid: 26:42 i videoen som ligger fritt tilgjengelig på youtube her: https://youtu.be/F2_4fxCvet0?t=1600

  Når delegaten opplever å ikke komme på talerlisten ville også delegaten kunne ha skrudd på mikrofonen direkte og tatt til orde i møtet og gjort oppmerksom på dette eller skrevet det som et teknisk spørsmål i chatten i Teams når man var på aktuell sak. Det står referert til at deltager ga beskjed om dette, men da må det også legges til at det ble gitt beskjed om dette når aktuelt valg allerede var gjennomført og avsluttet, ikke på den saken det gjaldt.

 

 1. Det stilles spørsmål rundt hemmelighold av valg lngen resultater kom synlig opp på skjerm hos noen, de ble kun lest opp av dirigent. Vi har spørsmål rundt hvem som sjekker gyldigheten til stemmene, at de er uavhengige fra nåværende styre, president og

generalsekretær. Vi fikk heller ingen informasjon om dirigent eller teknisk ansvarlig, foruten navn.

 

Svar:

Svar fra dirigent Rune Hauger, tidligere assisterende generalsekretær i Norges Golfforbund

Valg skal foregå skriftlig (altså hemmelig) dersom det foreligger  mer  enn et  forslag. Se NIFs lov § 2-21 (2).

Det er ganske freidig å stille spørsmål ved uavhengigheten til tillitsvalgte styremedlemmer som er valgt på forrige ting, og er/har vært forbundets høyeste myndighet de siste to årene.

Dersom de ønsket mer informasjon om dirigenten kunne de spurt når vedkommende var på valg. Dirigenten fortalte om sin rolle som objektiv møteleder som skulle sørge for at møtet ble avholdt formelt riktig og i overensstemmelse  med NIFs  lov, NRFs lov og den forretningsorden som tinget vedtok. Det er styrets jobb/ansvar og innstille på/foreslå en kandidat.

Svar fra teknisk, Kjell-Rune Nordli Teamleder Digitale Arbeidsformer, Drift og Sikkerhet NIF

:

 1. Visningen av valgresultater skal ha blitt vist som video og/eller video inn i Teams der det ble gjennomført digitale avstemminger. Dette gjelder både voteringer på sak og valg. Resultater av digitale voteringer er også synlig for alle registrerte delegater direkte i GoPlenum etter votering er avsluttet.Møtesystemet håndterer digitale voteringer og valg og det er kun delegater som er kontrollert av forbundet mtp kjønnsbalanse og stemmerett som får anledning til å votere digitalt. Dette er rettighetsstyrt i møtesystemet og krever registrering og pålogging, samt deltagelse på opprop fra hver enkelt delegat.

  Alle digitale voteringene som ble gjennomført på Rugbyforbundets Ting 2023 ble gjennomført som såkalte skriftlige voteringer der man kun ser akkumulerte resultater. Det er ikke mulig å se hva enkeltdelegater stemmer underveis eller etter avsluttet votering.

  Tekniker under tinget var Kjell Rune Nordli, leder digitale arbeidsformer i Norges idrettsforbund. Jeg kan bekrefte at ingen fra administrasjonen, president eller styret eller dirigent har eller kan påvirke valgresultater på noen måte annet enn at president og styret har stemmerett på lik linje med alle andre delegater. Kjønnsbalanse etc påser dirigent at er ivaretatt.

 

 

 

 

 1. Kandidater meldt inn av valgkomite

Det kom mange navn opp, og avstemningen fremstod som bade forhastet og uryddig. Vi har fatt vite at i hvert fall en av de som ble valgt inn, selv ikke visste dette, eller hadde gitt sin godkjenning.

Svar fra Valgkomiteens leder: Ingrid Sæther Houge: Valgkomiteens kandidater var kjent lang tid på forhånd. Benkeforslag på andre kandidater er både lovlig og ganske vanlig.

Avstemningen ble foretatt i henhold til NIFs lov – styret og ulike utvalg hver for seg og funksjonene president/eller, visepresident/nestleder, (styre)medlemmer og varamedlemmer hver for seg.

Det er forslagsstiller sitt ansvar å sørge for at den de foreslår sier seg villig til å være kandidat.

 

 

 1. Klubbløse nye styremedlemmer?

En person som ble valgt inn i styret er ikke medlem av noen klubb, og skulle derfor ikke blitt valgt inn i styret. Dette ble også opplyst under møtet, uten at det ble gjort noe med det.

Svar fra dirigent:

 

Svar fra dirigent: Det er et spørsmålstegn i overskriften. Betyr det at de som kommer med klagen ikke er sikker?

At det ble opplyst under møtet at en person som ble valgt inn i styret ikke er medlem av noen klubb er helt nytt for meg. Hvem kom med den opplysningen og hvordan? Hvem er den klubbløse og hvor kom forslaget fra?

I NIFs lov § 2-6 (5) står det “En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsene anses ikke som valgt eller oppnevnt”.  I et  styre kan varamedlem tre inn.

 

Svar fra leder av valgkomiteen:
Alle kandidatene vi meldte inn var nå lagt ut på forhånd, og navnene var tilgjengelige i to uker før tinget. Alle som ble innstilt til styret var innstilt med en beskrivelse, som alle som deltok på tinget kunne lese over det på forhånd.

 

Per stilte imot, men han vil jeg gå ut fra at klubbene fra kjente godt til. Rundt valget av ny valgkomité kom det opp flere nye navn, men det er da heller ikke unormalt ved et valg.

 

Vi intervjuet alle kandidatene, og spurte dem om de fortsatt var interessert før vi innstilte dem. Den personen som ble valgt uten å være klar over at hun var innstilt var Karina (til valgkomitéen), og valgkomitéen ble innstilt av styret.

 

Om noen av personene vi innstilte ikke var medlem av en klubb så beklager jeg det. Jeg spurte ikke alle om de faktisk var medlem av en klubb, det kan kanskje nesten valgkomité bli minnet på at de burde gjøre. Det ble ikke opplyst på tinget at en av kandidatene ikke var medlem av en klubb.

 

5.  8.Bærum Rugbyklubbs stemmeberettigelse

Bærum Rugbyklubb var registrert med to stemmeberettigede, og vi stiller spørsmal ved gyldigheten til disse, sarnt gyldigheten til Bærurn rugbyklubb generelt. For a ha to stemrneberettigede representanter må Bærum Rugbyklubb ha flere enn 50 medlemmer. De har ikke egen nettside, og ingen aktiv side i andre sosiale medier, de har heller ingen treninger, kamper eller andre idrettslige aktiviteter,

Grunnlaget for å væremedlem i NIF og NRF er som kjent at det drives aktiv idrett, og vi stiller oss skeptiske til om Bærum Rugbyklubb oppfyller dette kravet.

Svar fra Generalsekretær Anne Cathrine Røste: Bærum rugbyklubb er grunnlagt av Per Hodne, som også er grunnlegger av Norges Rugbyforbund. Bærum er en klubb i vekst og det jobbes for å skaffe treningstider på baner i Bærum. Flere av våre dommere er medlemmer i denne klubben. Påstanden er også forelagt NIF som har gjort en ny kvalitetssjekk basert på påstanden og konkludert med at Bærum Rugbyklubb er en gyldig klubb i NRFR.

I NRF’S formålsparagraf punkt 1 star det: “Arbeidet skal preges av glede, respekt og samhold. All idrettslig aktivitet skat bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.” Vi mener at var flere brudd på denne paragrafen ved forrige forbundsting.

På bakgrunn av dette er det mange som ikke har tillit til avholdt ting, eller resultatet av avholdt valg. I henhold til NRFs lover, paragraf 19c, med krav fra ¼ av klubbene som var representert ved årets ting, krever vi derfor at det blir avholdt et ekstraordinært ting med nytt valg av samtlige roller. I tillegg ber vi om at godkjenningen av budsjett og strategiplan tas opp på nytt i dette tinget, på grunn av de allerede nevnte tekniske feilene med GoPlenum. Vi ber om at dirigenten på dette ekstraordinære tinget blir foreslått av valgkomiteen for a sikre uavhengighet. Vi forventer også at nytt styre ikke starter annet arbeid enn det som vedn,15rer denne sak, før

ekstraordinært ting er avholdt.

 

Svar fra Dirigent Rune Hauger:

 

Avslutningen

Fortsatt mange unøyaktigheter

Man har klagd på valget, men ønsker å ta opp igjen også budsjett og strategiplan. Også her var det meget god tid til å komme med innspill – og de kom. At noen “har sovet i timen” eller ombestemt seg gir ikke grunnlag for omkamp.

Påstandene om teknisk feil ved Go Plenum overlater jeg til Kjell Rune å tilbakevise, men viser til infoen om hvordan det skulle meldes.

I idrettens bestemmelser er ikke valgkomiteen gitt fullmakt og i oppgave å foreslå dirigent. Og uansett – hvorfor har man mer tillit til VK enn til styret (høyeste myndighet mellom årsmøtene) og tingrepresentantene (som kan stille spørsmål, be om mer info og ikke godkjenne foreslått kandidat)? Her må tingrepresentantene gå i seg selv og kjenne sin rette besøkstid og arena (tingforhandlingene).

Styret er valgt og oppgavene er beskrevet i loven. De er operative og ansvarlige fra det tidspunktet de er valgt.

 

 

Close Button