Coach Education

Våre rugbymiljøer skal være en arena der barn, unge og voksne kan lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. Gjennom rugbyvirksomheten kan det skapes varig interesse for idrettslig aktivitet. Et godt rugbymiljø kan fungere som en positiv sosialiserende samfunnsfaktor.

I arbeidet med å skape slike miljøer har treneren en svært viktig rolle i utviklingen av utøverens idrettslige og personlige potensial, samt spillergruppens evne til samhandling og koordinering av innsats. Trenerutdanningen tar sikte på å utvikle trenerens evner og ferdigheter rettet mot god trener-praksis. Gjennom utdanningen skal treneren tilegne seg økt kunnskap om rugbyidretten, om trening og om ledelse.

Main Goals.

The man goal of the coach 1 is to enable the coach to:

 • Provide coaching of rugby’s technical skills at a basic level.
 • Develop physical, mental and social skills for the participants at the beginner level.
 • Take care of the participants’ needs in a social, exciting and safe environment.
 • Try to focus towards the participants learning and focus.

Minimum Duration:

45 hours of teaching is split between both theoretical and practical teach sessions with a course director (e-learning can be included). The NRF decides the weighting of subjects.

Practice Requirements:

Minimum of 45 hours of practice must be completed during or after the training, regardless whether you go to trainer 2 or not. NRF’s rules for documentation and evaluation apply here.

Targets:

Activity leaders, current and former active athletes, adolescents, adults and parents with knowledge around the sport who want to become involved as a coach or athlete at the beginner level.

Participants:

There is a maximum of 20 participants per instructor/coach.

Admission Requirements:

There are no admission requirements.

Assessment:

The participants must have achieved/passed the requirements set out for them. The assessment is a simple pass/fail method.

Certification of Coach 1:

Authority can be given once a coach has:

 • Satisfied the requirements that have been set out.
 • Participated in a minimum of 80% of the teaching, ie 80% on each module.
 • Completed the compulsory practice.
 • NRF will be the final assessor.

Certificate for Coach 1:

After completing the course, a course certificate must be handed out. The course certificate will list the course title, number of hours completed, courses, time and place. The NRF is responsible and will supply these certificates.

Course Material:

The NRF is responsible for the material and will supply at the event.

Continuing education:

NRF is in accordance with the EU.

Course Teachers/Leaders:

The NRF is responsible for supplying the teachers. To be a course teacher for Coach 1, the teacher must have a college education in sport or an equivalent qualification.

Course Arrangements:

NRF is responsible for the organisation/offering of coaching courses and their execution.

Organisation:

The NRF is responsible for organising these courses and the material within. All courses can be set by the smaller units/modules.

Costs:

The NRF will set the prices for these courses.

Hovedmål
Målet med Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å:
Ha en helhetlig forståelse av trenings prosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Deltaker- og utviklingsfokus.

Minimumvarighet
75 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).
NRF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 2 skal det gjennomføres minimum 75 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 3 eller ikke
NRF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør

Opptakskrav
For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 i rugby og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Autorisasjon som Trener 2
Autorisasjon kan gis når en trener har:

Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt.
Deltatt på minimum 80 % av undervisningen.

Bestått eksamen:

 • Skriftlig hjemmeoppgave
 • Teoretisk del
 • Planlegge praksis økt
 • Gjennomføre planlagt praksis økt
 • Muntlig høring i etterkant av praksis økt
 • Gjennomført obligatorisk praksis.NRF autoriserer.

Kursbevis
Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis.
Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted.
NRF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell
NRF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NRF har ansvar for EU.

Kurslærere
NRF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 2 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NRF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NRF har ansvar for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes sammen av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NRF bestemmer kursavgiften.

Hovedmål
Målet med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fokusområder
Innlærings- og deltakerfokus.

Minimumsvarighet
45 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).
NRF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav
På Trener 1 skal det gjennomføres minimum 45 timer praksis underveis i utdanningen eller i etterkant uansett om man går videre til Trener 2 eller ikke NRF sine regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe
Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

Deltakere
Maks 20 deltakere pr instruktør

Opptakskrav
Ingen opptakskrav

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: bestått / ikke bestått

Autorisasjon som Trener 1
Autorisasjon kan gis når en trener har: Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt. Deltatt på minimum 80 % av undervisningen, det vil si 80% på hver modul. Gjennomført obligatorisk praksis.
NRF autoriserer.

Kursbevis
Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted.
NRF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell
NRF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NRF har ansvar for EU.

Kurslærere
NRF har ansvar for alle kurslærere. For å være kurslærer på Trener 1 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NRF er ansvarlige for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NRF har ansvar for organisering av kurs. Alle kurs kan settes samme av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NRF bestemmer kursavgiften.

Hovedmål
Målet med trener 3 er å gjøre treneren i stand til å: Analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjons utvikling for morgendagens toppidretts rugbyspillere.

Fokusområder
Utviklings- og prestasjons fokus.

Varighet
90 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).

Praksiskrav
Det skal være obligatorisk å trene en gruppe utøvere i minimum 90 timer mens en gjennomfører kurset. For å gå videre må en ha gjennomført 1 års dokumentert praksis

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjons utvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse

Deltakere
Max 30 deltagere

Opptakskrav
For å ta Trener 3 kreves det at man er autorisert Trener 2 i rugby og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Autorisasjon som Trener 3
Autorisasjon kan gis når en trener har:

 • Tilfredsstilt de kompetansekrav som er satt.
 • Deltatt på all undervisning.
 • Gjennomført obligatorisk praksis.
 • Bestått eksamener og innleveringerNRF autoriserer.

Kursbevis
Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted.
NRF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell
NRF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NRF har ansvar for EU.

Kurslærere
NRF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 3 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NRF har ansvar for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NRF har ansvar for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes sammen av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NRF bestemmer kursavgiften.

Close Button