INNKALLING TIL NORGES RUGBYFORBUNDS TING

 

I overensstemmelse med Norges Rugbyforbunds lov § 11 har styret gleden av å innkalle til digitalt Ting 2023

10 juni kl 12.00

 

Representasjon på tinget framgår i hovedsak av Lov for Norges Rugbyforbund § 12:

 

Med stemmerett:

Styret i NRF

 

Representanter fra klubbene:
Klubber med 50 medlemmer eller færre: 1 representant
Klubber med 51 – 150 medlemmer: 2 representanter
Klubber med 151 medlemmer eller mer: 3 representanter

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. På forespørsel må det kunne vises til protokollvedtak.

 

Uten stemmerett (men med møte-, tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde):

Kontrollutvalgets medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer.
Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem
dersom leder er forhindret fra å møte.

Møterett og talerett på Norges Rugbyforbunds ting:
Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Norges Rugbyforbunds generalsekretær.
Representant fra NIF.

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at klubber og særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er bundet bl.a. av de representasjonsregler som finnes i NIFs lov. Disse kan dere lese bl.a. på www.idrettsforbundet.no Vi vil spesielt henlede oppmerksomheten på NIFs lov:

 

  • 2-4 Kjønnsfordeling.

Hovedessensen i denne sammenheng er at klubber med representasjonsrett for 2 personer eller fler må stille med en av hvert kjønn. Eventuell søknad om dispensasjon må fremmes for idrettskretsen. Dersom dispensasjon innvilges må skriftlig dokumentasjon fortrinnsvis sendes NGF før tinget, eventuelt medbringes til tinget.

 

  • § 2-5, 2-6 og 2-7. Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett og representasjonsrett.

Her er hovedpoengene i representasjonssammenheng at den som skal representere må ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst 1 måned og at han/hun ikke kan være arbeids- eller oppdragstaker i klubb eller forbund i en stillingsbrøk på mer enn 20% eller motta mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

En person som har økonomisk særinteresse i driften av klubb eller forbund som overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, eller er styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse, kan ikke være representant.

 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

For flere detaljer og dispensasjonsmuligheter se NIFs lov.

 

  • 10-3 Representasjonsrett.

En klubb må ha vært medlem av NIF i seks måneder for å ha representasjonsrett til tinget.

 

Vi vil også minne om NRFs lov:

 

  • 4 Medlemskap, kontingent og avgifter

som bl.a. fastslår at skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av tinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på tinget.

 

Forslag som ønskes behandlet på Tinget 2023, skal innsendt senest 4 uker før, dvs. senest 10. mai 2023. Vi ber om at følgende mal benyttes.

 

Bindende påmelding gjøres snarest mulig og senest mandag 3.juni 2023.

 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil, i henhold til NRFs lov § 14, bli gjort tilgjengelig på www.rugby.no senest 2 uker før Tinget

 

Bindende påmelding innen lørdag 3. juni 2023

 

Spørsmål kan rettes til: Anne Cathrine Røste: AnneCathrine.Roste@rugbyforbundet.no  mobil  458 306 08

Per Thorkildsen Per.Thorkildsen@rugbyforbundet.no mobil 410 11 100

 

Med hilsen styret i

Norges Rugbyforbund

 

Close Button