Tinget 2021


Invitasjon til Ting og Ledersamling i Norges Rugbyforbund 2021
Ledersamling 17. april 09.00 til 16.00 (Digitalt)
Forbundsting 18. april kl 10.00 – 14.00 (Digitalt)
Innregistrering fra kl 09.00

Styret inviterer til Forbundsting i Norges Rugbyforbund: Saker som klubber ønsker tatt opp på tinget må sendes til styret senest 4 uker før tinget.

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet Rugbyforbundet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Klubben må ha vært medlem av forbundet i minimum 6 måneder for at delegatene skal ha stemmerett (ref. NIFs lov § 10-3). Se ytterligere bestemmelser om stemmerett i NRF lov § 7. På ledersamlingen 17. april vil blant annet styrets innstilling til langtidsplan/ strategiplan bli gjennomgått i detalj, med mulighet for innspill til planen.
Velkommen til Forbundsting !

På vegne av styret i NRF
Per Thorkildsen

President

Program ledersamling:

 

Invitasjon til Forbundsting 2021
Saksliste NRFs ting 2021 (Inkluderer valgkomiteens endelige innstilling)
Norges Rugbyforbund Årsregnskap 2019
Norges Rugbyforbund Årsregnskap 2020
Revisors Beretning NRF 2019
Kontrollkomite rapport for 2019
Styrets beretning 2019
Styrets beretning 2020
Kontrollkomite rapport for 2020
Revisors beretning 2020
Lov for Norges Rugbyforbund
Budsjett 2021
Langtidsplan 2021 – 2024

Close Button