Rugbyforbundets koronavettregler

Våre medlemmer må fortsatt unngå tradisjonell rugbyaktivitet. Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Hvert særforbund kan

Våre medlemmer må fortsatt unngå tradisjonell rugbyaktivitet.

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.
Hvert særforbund kan komme med idrettsspesifikke presiseringer anbefalinger:
Beredskapsgruppen i NRF fastholder sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men at NRF vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet så snart Helsedirektoratet åpner for dette.

Dette betyr at organisert rugbytrening i klubber under Norges Rugbyforbund fortsatt ikke er tillatt. NRF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å benytte tiden til å fylle på med kunnskap: Gjennom Idrettskretsene, e-læringsportalen til NRF, eller andre digitale plattformer som Rugby Europe som har også en digital kunnskapsportal der det det er mulig å ta kurs.

Her er de fellesidrettslige reglene:
Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:
Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

For Norges Rugbforbund er fremdeles prioritet 1 at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.

Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i rugby.

I forhold til retningslinjene er det klart at dette blant annet utelukker all aktivitet som innebærer bruk av rugbyball, med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer.

Norges Rugbyforbund ber om at alle både respekterer og følger de råd og veiledninger som er presentert. La oss med dette vise at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Norges Rugbyforbund vil fortsatt gi tips om trening på Facebook. Vi har også lansert en Instagram-konkurranse der vi håper at alle våre medlemmer laster opp sine hjemmetreningstips på #prøvogstopp oss på Instagram

Vi setter opp digitale treningstilbud og ønsker å ha et digitalt treningstilbud 1 gang pr uke.

Vi anbefaler at det holdes fokus på denne type aktivitet, samt at den enkelte klubb og lag ser på hvilke muligheter dagens informasjon gir for alternative treninger.

Vi er klar over at det landet rundt nå er mange mennesker som alle venter på, og gleder seg til, å drive rugbyaktivitet igjen.

Men slik situasjonen er pr nå fastholder NRF at organisert rugbytrening i klubber under Norges Rugbyforbund fortsatt ikke er tillatt.

Dersom klubber likevel åpner for organisert trening:
Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli holdt erstatningsansvarlig dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?

Idrettslag skal ikke tilrettelegge for aktivitet dersom det ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte som ikke innebærer risiko for smitte. Dersom noen fremmer erstatningsansvar og hevder de har blitt smittet i forbindelse med aktivitet tilrettelagt av et idrettslag, vil idrettslaget bare kunne være ansvarlig dersom følgende tre vilkår er oppfylt:

det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, dvs. at idrettslaget har tilrettelagt for idrettslig aktivitet på en uforsvarlig måte.

det må foreligge et økonomisk tap det må foreligge en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet Spørsmålet om ansvar eller ikke, er ikke mulig å besvare konkret. Det vil f.eks. være avhengig av hvem som anfører å ha blitt påført smitte (f.eks. medlem som deltar i aktivitet, eller ansatt som tilrettelegger for aktivitet), hvilken aktivitet som er utført, og hvordan smitten angivelig har blitt påført.

Det kan ikke utelukkes at et idrettslag kan holdes erstatningsansvarlig dersom noen blir smittet som følge av deltakelse i aktivitet, for eksempel om noen blir smittet som følge av at idrettslaget unnlater å desinfisere utsyr som skulle vært desinfisert. I et tilfelle med spredning av Covid-19 i samfunnet, vil det imidlertid være bevismessige utfordringer knyttet til å fastslå når, hvor og hvordan en person har blitt påført Covid-19.

Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet innenfor Covid-19-forskriftens rammer, kan redusere risikoen for straffeansvar og erstatningskrav gjennom å gjøre grundige vurderinger før det tilrettelegges for aktivitet slik at en er trygg på at det kun tilrettelegges for aktivitet som er lovlig og forsvarlig.

Idrettslaget bør være kjent med Covid-19-forskriften, Helsedirektoratets anbefalinger, og anbefalinger gitt av NIF og særforbund.

Det bør vurderes hvilken aktivitet som det skal tilrettelegges for, og hvordan aktiviteten skal kunne utøves innenfor det som er lovlig og forsvarlig. Det bør dokumenteres at idrettslaget har foretatt slike vurderinger før aktivitet igangsettes.

Dersom det er idrettslagets styre som beslutter at idrettslaget skal tilrettelegge for aktivitet i samsvar med Covid-19-forskriften, bør det i protokollen fra styremøtet fremgå hvilke vurderinger styret har gjort. Det bør også fremgå hvordan aktiviteten skal gjennomføres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre etterlevelse av forskriften og de anbefalingene som gis av helsemyndighetene, NIF og særforbund.

Slike tiltak kan omfatte f.eks. å dokumentere hvilke aktiviteter det tilrettelegges for, hvordan idrettslaget utøver kontroll på antall deltakere mv., og hvor ofte utstyr blir vasket/desinfisert. Det bør også etableres rutiner for å vurdere om aktiviteten gjennomføres i samsvar med de rammene som er satt, og for å håndtere avvik.

Der en særidrettsgruppe ønsker å drive aktivitet, bør styret sørge for at gruppestyret dokumenterer hvilken aktivitet som planlegges gjennomført, hvem som skal delta, at det er foretatt en vurdering av aktiviteten i forhold til forskrift og retningslinjer og at deltakerne er gjort kjent med vurderingen. Denne dokumentasjonen bør forelegges hovedstyret for godkjenning.

Vårt fokus er som nevnt innledningsvis at vi alle sammen bidrar i dugnaden. Vi er derfor helt klare på at vi ikke kommer til å anbefale rugbytrening igjen, før dette er i tråd med myndighetenes bestemmelser.

Close Button