Rugby inn i styringsgruppe: Krafttak for mangfold

Norges Rugbyforbund er representer ved president Per Thorkildsen inn i styringsgruppen: Krafttak for mangfold i NIF. Prosjektet forvalter 30 millioner kroner til tiltaket.

Regjeringen har gitt et tilskudd på totalt 30 millioner kroner over tre år å styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet i norsk idrett. Tilskuddet innebærer at idretten kan forsterke innsatsen for å redusere sosiale forskjeller og sikre likeverdig deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg vil tilskuddene forsterke det pågående arbeidet mot rasisme, diskriminering og trakassering i idretten. Videre vil det gi idretten enda større kraft i arbeidet med å sikre god kjønnsbalanse i styrende posisjoner og deltakelse i både topp- og breddeidretten.

“Mangfold og inkludering er noe som står rugby nær, så når NIF lanserte prosjektet og søkte etter styringsgruppe, er det naturlig for oss og prøve og delta i dette viktige prosjektet, sier Per Thorkildsen, president i Norges Rugbyforbund.

Vi i NRF jobber allerede veldig aktivt med dette og for oss og ta med denne erfaringen til prosjektet kommer naturlig: Mangfoldet vil kunne dra stor nytte av våre erfaringer, samtidig som rugby får en bedre visibilitet og tar en aktiv rolle innad i NIF. Jeg ser virkelig frem til og starte i styrings gruppa for prosjektet og være med på å stake ut veien fremover, involvere hele idrettsorganisasjonen og sikre en positiv effekt for fremtiden, sier Per Thorkildsen.”

Norsk idrett er en av samfunnets viktigste inkluderingsarenaer, hvor det allerede gjøres en formidabel innsats for både mangfold og inkludering i idretten. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke er i mål. Både når det gjelder økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, kjønnsbalanse og likeverdig deltakelse, har vi fortsatt en vei å gå. Midlene vil styrke vårt prioriterte og pågående arbeid på disse viktige innsatsområdene, sier Kjøll.

Idrettsstyret har oppnevnte en styringsgruppe med representanter fra håndball, basket og rugby samt 3 representanter for idrettskretser. Prosjektleder er Biayna Sardarian. 

Krafttaket skal prioritere fire områder:

 • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
 • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
 • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
 • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Prioriterte leveranser i krafttaket er:

 • Innhenting og formidling av kunnskap
 • Utvikling av indikatorer for mangfold i idretten
 • Støttefunksjoner til særforbund i deres arbeid for mangfold
 • Utvikling av verktøy som gjør det lettere for organisasjonsledd i idretten å arbeide for mangfold

En betydelig del av ressursene i krafttaket skal gå til pilotprosjekt i regi av organisasjonsledd i idretten. Disse skal gi kunnskap, innsikt og erfaringer som er til stor nytte for andre organisasjonsledd i deres arbeid med mangfold.

Styringsgruppen skal sikre politisk forankring av prosjektet i organisasjonen; prosjektets prioriteringer, tiltak og leveranser. Styringsgruppen blir ledet av en representant fra idrettsstyret, og styringsgruppen rapporterer til idrettsstyret via generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for at idrettsstyret får den nødvendige informasjon om styringsgruppens arbeid, samt eventuelle videre behov for forankring av styringsgruppens arbeid i idrettsstyret.

Styringsgruppen skal beslutte:

  • Prosjektets overordnede budsjetter og regnskap, innenfor de rammer som er gitt av Kulturdepartementet og Idrettsstyret.
  • Prosjektets overordnede budsjetter inkluderer fordeling til de ulike (fire) prioriterte områdene, til de fire prioriterte leveransene i prosjektet, samt til pilotprosjekter.
  • Overordnede rammer for utlysning og tildeling av midler til pilotprosjekt
  • Konkretiserte prosjektplaner for hvert år eller halvår.

Styringsgruppen skal gi innspill til:

   • Prosjektorganisering
   • Involvering av organisasjonen
   • Sikring av effekt etter prosjektslutt

Close Button