Trenerattesten

  Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet deres trenere har i sin treningshverdag.

 

Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet deres trenere har i sin treningshverdag. Dette arbeidet har god forankring hos særforbundenes fagansvarlige for trenerutvikling og idrettens Kompetanseutvalg, som består av representanter fra særforbund og idrettskretser. Det er et pågående arbeid med mål om å gjøre attesten obligatorisk for alle trenere i norsk idrett.

En hovedutfordring er å nå ut med noe kunnskap til den store andelen trenere som i dag ikke tar del i særforbundenes trenerkurs. Det virker anslagsvis 60 000-70 000 trenere i norsk idrett uten trenerkurs/trenerutdanning. Et av hovedtiltakene for å nå ut til flere av disse trenerne er Trenerattesten.

Et annet element er å få en større kontroll over hvem som er trenere med ansvarsforhold for barn og ungdom i norsk idrett, både basert på mulighet til å gi grunnleggende opplæring og med bakgrunn i mange uheldige relasjoner og episoder mellom trenere og utøvere.

Målsetning

«Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og kvalitet. En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling.» – («Idretten Vil» 2019-2023)

«Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet.» – Idretten Skal.

Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede.

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Trenerattesten tar inntil 20 minutter å gjennomføre på mobil eller pc.

Når trenerattesten er fullført registreres treneren i en felles database og legges til den enkeltes idretts-CV. Dette gjør at idrettslagene, særforbundene og Norges idrettsforbund får oversikt over trenere i norsk idrett, det er et pågående arbeid før lansering av en slik løsning. Alle som har fullført Trenerattesten får tilgang til en viktig ressursside for trenere.

Det utvikles ulike versjoner. Én versjon for trenere som jobber med barn 6-12 år og en versjon for trenere som jobber med ungdom 13-19 år. Begge versjonene oversettes til engelsk. Det vurderes også en versjon for trenere som jobber med voksne utøvere.

Ambisjonen er at Trenerattesten skal fungere som et springbrett til særforbundenes utdanninger og kompetansehevingstiltak.

Hvorfor Trenerattesten?

For utøverne:
– Etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

For trenerne:
– Gjøre det enklere og mer oversiktlig for trenerne på hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
– Samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.
– Lettere for treneren å kunne forankre retning og prioriteringer overfor foreldre og andre interessenter.

For klubbene:
– Lettere for klubben å kunne forankre retning og prioriteringer overfor trenere, foreldre og andre interessenter.
– Bedre oversikt over egne trenere og deres kompetanse.
– Bedre oversikt over hvilken kompetanse og kompetansebehov klubben har.
– Enklere å kunne kommunisere med klubbens trenere.

For særforbundene, idrettskretser og NIF:
– Mulig å vite hvem som er involvert og hvilken kompetanse treneren har.
– Mulig å nå treneren med relevant informasjon.
– Mulig å nå treneren med tanke på å få tilbakemeldinger om aktuelle trenertiltak osv.

 

 

Linke til nettside med mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/tema/trener/

 

 

 

Close Button