Barneidrettsbestemmelse i NRF

Norges Rugbyforbund har fått forlenget våre regler vedrørende barnidrett i to år. Dette er gjelden regler frem til 2026: NIF

Norges Rugbyforbund har fått forlenget våre regler vedrørende barnidrett i to år.

Dette er gjelden regler frem til 2026:

NIF mener NRF sitt forslag til utdypende regler om deltagelse i regionale konkurranser
barneidrett er i tråd med intensjonen i bestemmelsene og rettighetene.
Dette betyr at:
• Spillere under 6 år –Ikke tillatt å delta i konkurranser
• Spillere mellom 6-8 år – Kan delta i konkurranser i sin region
• Spillere 9 år – Kan delta i alle ÅPNE nasjonale konkurranser inntil 3 ganger pr år
• Spillere fra 11 år kan delta i alle ÅPNE konkurranser i Norge, Norden og Barentregionen

Når det gjelder deltagelse i nasjonale konkurranser er noe av intensjonen med bestemmelsene at
man skal begrense reisevirksomhet og derav høye kostnader til transport og overnatting for denne
aldersgruppen. Opptil tre ganger i året kan barn i aldersgruppen
9-11 år få delta i et nasjonalt arrangement.

Det SKAL søkes til NRF om godkjenning for denne type
deltakelse minimum en måned forut for planlagt konkurranseaktivitet. Intensjonen med denne
presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt konkurransetilbud, skal kunne få
være med i konkurranser.

Reglene skal bidra til å bedre realisere formålet i bestemmelsene, slik at man har reelle
konkurransemuligheter innenfor fornuftige tidsmessige og økonomiske rammer.
Når det gjelder søknad om å delta i internasjonale klubbturneringer i Europa vil ikke kunne
godkjennes og gjelder først fra det året de fyller 13 år.
Det forutsettes at NRF sørger for god informasjon til sine underliggende ledd, og sanksjonerer
eventuelle brudd på bestemmelsene.

NIF godkjenner reglene for 2 år .  I denne perioden forventer NIF at NRF fortsette å
arbeide for å øke de lokale og regionale konkurransemulighetene der det er realistisk, samt evaluerer
reglenes effekt for å se til at de fungerer etter hensikten før denne to-års perioden er slutt.

Close Button